Skip to main content

Holistische aanpak

Bij organisatieverbetering is het van cruciaal belang om zowel aandacht te besteden aan de onderstroom als aan de bovenstroom. Deze twee concepten vertegenwoordigen verschillende aspecten van een organisatie en haar cultuur. Hieronder volgt een duidelijke uitleg waarom de combinatie van beide aspecten essentieel is en hoe je ze kunt toepassen in een verbetertraject:

  • Bovenstroom: De bovenstroom omvat de zichtbare en tastbare elementen van een organisatie, zoals structuur, strategie, doelstellingen en meetbare resultaten. Dit zijn de concrete feiten en officiële procedures die vaak worden gedocumenteerd.
  • Onderstroom: De onderstroom verwijst naar de onzichtbare en niet-tastbare aspecten, zoals emoties, overtuigingen, waarden, vertrouwen, organisatiecultuur en de verborgen dynamiek tussen mensen. Het betreft de innerlijke wereld van individuen en groepen binnen de organisatie.

Waarom beide aspecten belangrijk zijn bij organisatieverbetering:

  • Compleet begrip:

Door zowel de bovenstroom als de onderstroom te begrijpen, krijg je een vollediger beeld van de organisatie. Alleen focussen op de bovenstroom leidt tot oppervlakkig inzicht. Het negeren van de onderstroom kan zelfs het duurzame effect van de verbetering aanzienlijk belemmeren. Echter, als alleen de onderstroom wordt aangepakt, bestaat het risico dat het bij intenties blijft en actie uitblijft.

  • Weerstand:

Veranderingen roepen van nature weerstand op, ook bij medewerkers in een organisatie. Deze weerstand komt voort uit de onderstroom, zoals angst voor het onbekende, zorgen over verlies van status, of twijfels over de leiderschapskwaliteiten. Het negeren van de onderstroom vergroot het risico op grotere weerstand en het falen van de verandering.

  • Cultuur en gedrag:

De cultuur van een organisatie en het gedrag van medewerkers worden sterk beïnvloed door de onderstroom. Als je de cultuur wilt veranderen of nieuw gedrag wilt bevorderen, dan is het essentieel om de onderliggende overtuigingen en emoties te onderzoeken.

  • Duurzaamheid:

Wanneer er energie, tijd en geld worden geïnvesteerd in organisatieverbetering, is duurzaamheid essentieel. Door zowel de onderstroom als de bovenstroom te betrekken bij de gewenste organisatorische verandering, vergroot je de kans op succes en de mogelijkheid om veranderingen daadwerkelijk te integreren in het gehele systeem.

Hoe je deze concepten kunt toepassen in een verbetertraject:

1

Diagnose

Begin met het begrijpen van zowel de bovenstroom als de onderstroom. Voer analyses uit om de formele structuren en de informele culturele aspecten van de organisatie te identificeren. Dit omvat het beoordelen van documenten zoals strategische plannen en beleidsstukken (bovenstroom) en het uitvoeren van interviews, enquêtes en workshops om de emoties, overtuigingen en waarden van medewerkers te begrijpen (onderstroom).
2

Betrek medewerkers

Het is van essentieel belang om medewerkers actief te betrekken bij het verbetertraject. Hierbij moet je niet alleen de bovenstroomdoelen en -veranderingen communiceren, maar ook aandacht besteden aan de onderstroom door hun zorgen, angsten en ideeën serieus te nemen.
3

Veranderingsstrategie

Ontwikkel een veranderingsstrategie die rekening houdt met zowel de bovenstroom- als de onderstroomaspecten. Stel duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten op (bovenstroom), maar richt ook aandacht op het creëren van een ondersteunende cultuur, het opbouwen van vertrouwen en het beheren van weerstand (onderstroom).
4

Communicatie

Zorg voor open en effectieve communicatie gedurende het verbetertraject. Communiceer niet alleen de veranderingen op de bovenstroom, maar benadruk ook de betekenis ervan voor de organisatiecultuur en de individuele medewerkers.
5

Leiderschap

Leiders spelen een cruciale rol bij het beïnvloeden van zowel de bovenstroom als de onderstroom. Leiders moeten niet alleen de richting aangeven en structurele veranderingen leiden (bovenstroom), maar ook empathie tonen, de emoties van medewerkers begrijpen en ondersteunen bij persoonlijke groei (onderstroom).
6

Feedback en aanpassing

Blijf gedurende het verbetertraject feedback verzamelen, zowel over de bovenstroom als de onderstroom. Pas de strategie aan op basis van deze feedback om de effectiviteit van de verbeteringen te waarborgen.
7

Duurzaamheid

Zorg ervoor dat de veranderingen op zowel de bovenstroom als de onderstroom duurzaam zijn. Dit betekent dat je niet alleen de structuren en processen blijft monitoren en aanpassen (bovenstroom), maar ook de cultuur en de betrokkenheid van medewerkers blijft bevorderen (onderstroom).

Kortom, bij een organisatieverbetering is het cruciaal om zowel aandacht te besteden aan de bovenstroom als aan de onderstroom om echte, blijvende verandering te bereiken en een gezonde en productieve werkomgeving te bevorderen. Het integreren van beide aspecten in je verbetertraject zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.